Introducere

Страница: 4/18

Dacă natura operează spontan, gândirea, în mod special cea ştiinţifică, acţionează pe bază metodică. Metoda deci apare ca un mijloc eficace al gândirii. Modul în care cugetarea omenească se desfăşoară reproduce pe cel al realităţii.

Din momentul în care s-a stabilit, că drumul către adevăr este mai preţios decât însăşi stăpânirea lui, problema căilor pe care cugetarea le urmează şi a mijloacelor pe care le foloseşte a devenit aproape chinuitoare.

Problema metodelor de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale este deosebit de complexă în condiţiile dezvoltării contemporane, a întrepătrunderii diferitor ştiinţe, inclusiv a apariţiei a aşa-numitor discipline de graniţă sau de intersecţie. De aceea, pe lângă metodele specifice fiecărei ramuri de ştiinţe sociale sau ale naturii – se recurge azi la generalizarea şi extinderea unor metode, altădată proprii altor ştiinţe. În această ordine de idei, menţionăm extinderea cercetărilor interdisciplinare cu folosirea evident şi a unor metode complexe. Ştiinţele juridice nu au fost nici ele scutite de această orientare, deşi din păcate, în acest domeniu s-a făcut destul de puţin pentru cercetarea teoretică a noilor metodologii şi, ca o consecinţă firească a acestei stări de lucruri, nici utilizarea practică a noilor metode nu a înregistrat progresele necesare.

În condiţiile revoluţiei actuale ştiinţifice şi tehnologice se produc profunde transformări – de structură, de viziune – ce determină ca cercetarea ştiinţifică să treacă printr-o mutaţie fecundă. Această mutaţie aduce în prim plan un spaţiu privilegiat – acela al întâlnirii ştiinţelor, al dezvoltării unor cercetări la confluenţa, la limita ştiinţelor.

În plan metodologic asistăm la importante “împrumuturi”, la o adevărată contaminare metodologică. Fenomenul este resimţit şi în domeniul cercetării dreptului, în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

Vorbind de metodele de cercetare ale Teoriei generale a dreptului avem în vedere de fapt metodele de cercetare ale ştiinţei juridice, în general, şi abordarea lor teoretică, sarcina ce revine Teoriei generale a dreptului.

Acum să facem unele precizări terminologice privind noţiunea de metodă, metodologie ş.a.m.d.

Cuvântul metodă vine de la grecescul “methodos”- cale, drum, dar şi: mod de expunere. Preocuparea pentru perfecţionarea metodei a dus la apariţia ştiinţei despre metodă – metodologia. Metodologia reprezintă sistemul celor mai generale principii de investigaţie, deduse din sistemul celor mai generale legi obiective.

Metoda – priveşte fie un anumit principiu metodologic (metodă particulară), fie un procedeu tehnic oarecare (metodă individuală).

O metodă în sensul adevărat al cuvântului, trebuie să fie determinată de însăşi obiectul cercetării ştiinţifice, trebuie să corespundă legilor acestuia. Între diversele trepte metodologice – generala, particulara, individuala – se stabilesc raporturi complexe, în cadrul cărora se pot distinge aspecte caracteristice legături dintre general şi particular, dintre parte şi întreg, dintre proces şi moment, etc.[6]

O bună cunoaştere, explicare şi interpretare a dreptului (a fenomenului juridic) reclamă o metodologie corespunzătoare în baza căreia să se realizeze o înţelegere ştiinţifică a mecanismului acţiunii sociale a dreptului, a funcţiilor lui, a esenţei conţinutului şi formei sale, a legăturilor sale multiple cu societatea.

Реферат опубликован: 30/01/2008