Атомна енергетика України і РПС

Страница: 11/12

розробка технологій обертання з паливом , що відпрацювало , АЕС і відходами його переробки а також:

- одним із основних завдань у енергетичному комплексі є більш ефективне використання встановлених генеруючи потужностей;

- приватизація галузі;

- залучення стратегічних інвесторів;

- стабілізація та нарощення потужностей.

Розвиток атомної енергетики буде сприяти:

забезпеченню енергетичної складової національної безпеки України за рахунок економії органічного палива, зниження техногенного впливу на навколишнє середовище, забезпечення конкурентноздатності українських АЕС на внутрішньому і міжнародних ринках;

забезпеченню енергопостачання энергодефіцитних віддалених і важкодоступних районів країни;

зберіганню наукового і виробничого потенціалу ядерно-енергетичного комплексу і виробничих потужностей атомного енергетичного машинобудування, приладобудування і будівельних потужностей;

рішенню екологічних проблем техногенного впливу енергетичних технологій на навколишнє середовище і здоров'я людини;

розширенню можливостей передачі енергетичних технологій на базі АЕС нового покоління за рубіж, а також експорту електроенергії від АЕС;

забезпеченню формування об'єктивної суспільної думки на основі аргументованої і сформульованої політики розвитку атомної енергетики для рішення стратегічних задач енергетичної безпеки України і переходу до великомасштабного розвитку атомної енергетики;

створенню правової бази для безпечного і економічного розвитку атомної енергетики;

підтримці раціонального тарифної політики на загальноукраїнському оптовому ринку електричної енергії (потужності).

Екологічна оцінка Програми

Екологічна безпека чинних АЕС визначається відповідністю проектних і фактичних показників їхній функціонування встановленим правилам і нормам безпеки.

Середньорічна доза опромінення персоналу на АЕС (за результатами багаторічних спостережень) при чинних нормах радіаційної безпеки НРБ-96 (індивідуальна доза опромінення персоналу АЕС нижче 2 сЗв) складала для АЕС:

із реакторами ВВЭР-440 від 0,3 до 0,8 сЗВ;

с реакторами вВЭР-1000 від 0,1 до 0,3 сЗв; із реакторами рБМК-1000 від 0,5 до 1 сЗв.

Радіаційна обстановка в районі розміщення АЕС в основному визначається природними

джерелами іонізуючих випромінювань. Радіонукліди реакторного походження практично неможливо виділити в зовнішньому середовищі на фоні глобальних радіонуклідів через їхню незначну кількість.

При нормальній експлуатації АЕС за межами промислової площадки забруднення об'єктів зовнішнього середовища (грунти, рослинності, води) знаходиться на рівні фонових значень.

На всіх АЕС заборонений злив у поверхневі водойми будь-яких стічних вод з утриманням у них хоча б одного виду радіонукліда вище припустимого розміру скидання.

Рівень зовнішнього гамма-випромінення за межами промислової площадки АЕС не перевищує 15-18 мкр/г, практично не збільшується з часом і не змінюється зі збільшенням відстані. Даний рівень в основному обумовлений місцевими коливаннями природного радіаційного фона.

Для всіх чинних АЕС Росії за узгодженням із регіональними органами контролю за станом навколишнього середовища введені екологічні паспорти, у яких відбиті основні характеристики АЕС, пов'язані з впливом на навколишнє середовище як при нормальній експлуатації, так і при аваріях. Екологічний паспорт є одним з основних документів, що підтверджують екологічну безпеку об'єкта.

На підставі наявного великого практичного матеріалу по контролі утримання радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища в районі розміщення чинних АЕС можна зробити висновок, що вплив їх на екологічну обстановку незначно і не подає небезпеки для населення і навколишнього середовища, що є одним із чинників оздоровлення навколишнього середовища.

Екологічна безпека проектованих АЕС

З метою поліпшення екологічної обстановки в регіонах країни необхідно широке впровадження АЕС третього покоління, що відрізняються підвищеною безпекою, що дозволить прискорити процес оздоровлення екологічної обстановки при заміщенні енергетичних потужностей, що вибувають, у тому числі й об'єктів, що працюють на органічному паливі. АЕС нового покоління проектуються таким чином, що радіаційні впливи на населення і навколишнє середовище при нормальній тривалій експлуатації, гаданих порушеннях і проектних аваріях не призводять до перевищення встановлених доз опромінення населення, а при поза проектних аваріях обмежують цей вплив.

Реферат опубликован: 2/02/2007