Лекции по статистике

Страница: 12/13

Отже, 39% населення оцінюють медичне обслуговування як задовільне (оскільки за найвищий ранг ми взяли найкраще обслуговування)[8].

Статистичне вивчення варіації.

План.

1. Суть варіації. Необхідність її статистичного вивчення.

2. Характеристики або показники варіації.

3. Методи обчислення дисперсії.

4. Види дисперсії. Правила додавання дисперсій.

5. Характеристики форми розподілу.

6. Криві розподілу.

До характеристик варіації відносяться наступні показники: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середній квадрат відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації.

Задача №1. Нехай маємо дві бригади із такою продуктивністю праці працівників:

1) 29, 31, 33, 30, 34;

2) 31, 32, 37, 27, 30.

Необхідно порівняти ці дві бригади.

Спочатку знайдемо середню продуктивну працю по кожній бригаді:

Розмах варіації становить різницю між мінімальним і максимальним значенням ознаки: R = xmax – xmin.

В нашому випадку:

R1 = 34 – 29 = 5

R2 = 37 – 27 = 10

Ряди динаміки.

План.

1. Поняття про ряди динаміки. Види рядів динаміки.

2. Обчислення середнього рівня в рядах динаміки.

3. Аналітичні показники ряду динаміки.

4. Обчислення середніх темпів динаміки.

5. Коефіцієнти випередження.

6. Екстраполяція і інтерполяція.

Динамікою (від грецького динаміс – "сила, розвиток") називається процес розвитку явища в часі і просторі.

Для того, щоб відобразити ці процеси динаміки будують ряди динаміки (інша назва – динамічні ряди)

Динамічним рядом (рядом динаміки) називають ряд статистичних показників, що розташовані в хронологічній послідовності і характеризують зміну явища в часі.

Динамічний ряд складається з двох елементів:

1) статистичний показник (інша назва – рівень ряду) – характеризує величину явища, його розмір і найчастіше позначається через y;

2) момент часу, ряд періодів – показник, який характеризує певний час, у який дійсний відповідний статистичний показник.

момент часу

(ряд періодів)

статистичний показник

1990

1991

1992

1993

1994

54,2

54,1

53,9

Види рядів динаміки.

1) Ряд динаміки може бути в залежності від показників, які утворюють дану сукупність: абсолютним, відносним і середнім.

2) В залежності від часу, який визначений в динамічних рядах вони поділяються на інтервальні і моментні.

3) Залежно від відстані між рівнями ряду динаміки, ряди можуть бути рівні і нерівні (тобто з рівними і нерівними інтервалами).

4) Залежно від кількості статистичних показників: одномірний і багатомірний.

Аналітичні показники ряду динаміки.

Роки

Всього побудовано ЖБК[9]

млн.кв.м

Абсолютний приріст , млн.кв.м.

Коефіцієнти або темпи зростання

Темпи приросту

(відсотки)

Абсо­лютне значення одного відсотку приросту тис.кв.м

Порівняно з 1990 р.

Порівняно з попереднім роком

Порівняно з 1990 р.

Порівняно з попереднім роком

Порівняно з 1990 р.

Порівняно з попереднім роком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1990

2,9

­¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

1991

2,4

-0,5[10]

-0,5

0,8276

0,8276

-17,24%

290

1992

2,1

-0,8

-0,3

0,7241

0,8750

-27,59%

-12,5%

240

1993

1,9

-1

-0,2

0,6552

0,9048

-34,48%

-9,52%

210

1994

1,8

-1,1

-0,1

0,6207

0,9474

-38,93%

-5,26%

190

Реферат опубликован: 14/01/2010