Контрольная для ХГТУ

Страница: 4/5

}

if(str[i]=='_'&&str[i+1]=='_')

{

t++;

while(i!=strlen(str)-t)

{

str[i+1]=str[i+2];

i++;

}

p++;

}

}

for(i=0;i!=strlen(str)-t;i++)

cout<<str[i];

getch();

}

//_5-3

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{

clrscr();

char str[300];

double a=0,b[100],c[100],j=0,i=0,max=0,+

+q[100],n=0;

cout<<"Введитестроку символов "<<endl;

while(str[i-1]!='.')

{

cin>>str[i];

i++;

}

i=0;

for(;;i++)

{

if (str[i]=='.')

{

c[j]=i;

b[j+1]=-1;

break;

}

if (str[i]==',')

{

c[j]=i;

//c[j]-кол-во символов до

//(,)+cама запятая.

if(a==0)

b[j]=0;

if(n==0)

q[j]=0;

j++;

a=0;

n=0;

continue;

}

if(str[i]!='a'&&str[i]!='i'&

&str[i]!='e'&&str[i]!='o'&

&str[i]!='u'&&str[i]!='y')

{

a++;

b[j]=a;

//b[j]-количество согл

//. в слове.

}

else

{

n++;

q[j]=n;

}

}

for(j=0;b[j]!=-1;j++)

{

if(b[j]/(q[j]+b[j])>max)

{

max=b[j]/(q[j]+b[j]);

i=j;

}

}

if(i==0)

c[i-1]=-1;

for(int x=c[i-1]+1;x!=c[i];x++)

cout<<str[x];

cout<<"-"<<max*100<<"%";

getch();

}

//_7-1

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void max(double *t,int n)

{

double m=t[0];

int f=0,d=0,j=0,a;

for(int i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

if(t[i*n+j]>m)

{

m=t[i*n+j];

d=i;

f=j;

}

}

}

cout<<"Новая матрица имеет вид :"<<endl;

a=n;

for(i=0;i<a;i++)

{

if(i==d)

{

i++;

if(i==a)

break;

}

for(j=0;j<n;j++)

{

if(j==f)

{

j++;

if(j==n)

continue;

}

cout<<t[i*n+j]<<endl;

}

}

}

void main()

{

clrscr();

int n=0,j=0;

double mas[1000];

cout<<"Введите порядок матрицы "<<endl;

cin>>n;

cout<<"Введите матрицу"<<endl;

for(int i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

cin>>mas[i*n+j];

}

}

max(mas,n);

getch();

}

//_7-2

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void file(FILE*from,FILE*fro)

{

char s;

while(fscanf(from,"%c",&s)!=EOF)

{

cout<<s;

if(s>='0'&&s<='9')

{

if(s=='0')

fprintf(fro,"%d",1);

if(s=='1')

fprintf(fro,"%d",2);

if(s=='2')

fprintf(fro,"%d",3);

if(s=='3')

fprintf(fro,"%d",4);

if(s=='4')

fprintf(fro,"%d",5);

if(s=='5')

fprintf(fro,"%d",6);

if(s=='6')

fprintf(fro,"%d",7);

if(s=='7')

fprintf(fro,"%d",8);

if(s=='8')

fprintf(fro,"%d",9);

if(s=='9')

fprintf(fro,"%d",0);

}

else fprintf(fro,"%c",s);

}

}

void main()

{

clrscr();

FILE*fr;

FILE*fro;

fr=fopen("c:/in.txt","r+");

if(fr==NULL)

cout<<"Cannot open file"<<endl;

fro=fopen("c:/in.txt","r+");

if(fro==NULL)

cout<<"Cannot open file"<<endl;

file(fr,fro);

fclose(fr);

fclose(fro);

}

//_7-3

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<string.h>

void n(char *str,char *OLD,char *NEW)

{

char temp[1000];

int i=0,k=0,g;

for(;;i++)

{

if (str[i]=='.')

break;

if(str[i]==OLD[k])

{

g=i;

temp[i]=NEW[k];

k++;

}

else k=0;

if(strlen(NEW)==k)

{

for(;i<g+k;i++)

str[i-k+1]=temp[i-k+1];

break;

}

}

}

void main()

{

clrscr();

int i=0;

char str[3000],OLD[100],NEW[100];

cout<<"Введите строку символов "<<endl;

cin>>str;

Реферат опубликован: 30/05/2008